за ползване на услугите на сайта
www.youngoncologistbg.com

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор за ползване на www.youngoncologistbg.com се сключва между Вас, в качеството ви на Потребител, Потребител с разширен достъп, Обучаващ или Обучаван, от една страна и Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ“ с адрес в град София, п.к. 1504, Район Оборище, ул. Бяло море №8, представлявано от Председателя на Управителния съвет – д-р Росица Кръстева Русева, с която можете да се свържете на електронен адрес rkr_2002@yahoo.com, в качеството му на Доставчик.

1. Общите условия за ползване на www.youngoncologistbg.com уреждат отношенията между Доставчика на електронните услуги и Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните в системата, респективно – правата, задълженията и отговорностите на всеки от тях.
2. Услугите, предоставяни в www.youngoncologistbg.com са „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1 (3) от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят след изрично изявление от страна на Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните, че същите са пълнолетни и дееспособни лица, разбират Общите условия и ги приемат изцяло.
3. Потребителят, Потребителят с разширен достъп, Обучаващият или Обучаваният поема отговорност за съхраняване тайната на своята парола и недопускане на трети лица да ползват регистрацията му. Всички действия, извършени чрез паролата на Потребителя, Потребителя с разширен достъп, Обучаващия или Обучавания, ще бъдат считани за извършени лично от същия, освен ако по надлежния ред не бъде установено друго.
4. Всички материали, публикувани в www.youngoncologistbg.com, в това число и обучителните материали, до които се получава достъп чрез препратка от www:youngoncologistbg.com към www.oncoacademy.com, са обект на авторско право на Доставчика или и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали, и са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права (ЗАПСП), и всяка непозволена употреба може да бъде в нарушение на авторските права и/или права върху търговски марки и/или други интелектуални права и законови разпоредби. В тази връзка не следва да се извършват следните действия: да се променят по какъвто и да е начин, да се копират, публично разпространяват или раздават материалите от този сайт за каквато и да било обществена или търговска цел.
5. Наличните препратки от www.youngoncologistbg.com към Уебсайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство. Ако се използват тези препратки, ще се излезе от този сайт. Доставчикът не контролира тези сайтове и техните собственици, и не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание.
6. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на следния електронен адрес: www.kzp.bg
7. Доставчикът си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което ще бъдете уведомени с публикацията им на съответното място в www.youngoncologistbg.com. При несъгласие можете свободно и по всяко време да прекратите своята регистрация.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8. Доставчикът предоставя на Потребителя, Потребителя с разширен достъп, Обучаващия или Обучавания достъп до своя сайт, в това число – до информацията и услугите, предлагани в него, при стриктно спазване от страна на същите на изискванията, посочени в настоящите Общи условия, относимата нормативна уредба и допълнително посочените в съответния сайт изисквания за предоставяне и ползване на конкретни услуги.

ДЕФИНИЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ

9. „Продължаващото медицинско обучение“ на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти се организира, координира, провежда и регистрира от съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинската академия по реда на чл. 182 от Закона за здравето (ЗЗ). Обучението, предоставяно чрез www:youngoncologistbg.com, се счита за Продължаващо медицинско обучение при наличие на изискуемите по закон предпоставки и ред за неговото извършване.
10. „Личен професионален код“ е идентифициращо средство, относимо към данни за изпълнителя на медицинска помощ, състоящо се от цифри и знаци.
11. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията, което е признато от закона за правно валидно.

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА

12. Като Потребител на www.youngoncologistbg.com може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице, което желае да ползва услугите на www.youngoncologistbg.com, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като Потребител.
13. Като Потребител с разширен достъп на www.youngoncologistbg.com може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Медицина”, което желае да ползва услугите на www.youngoncologistbg.com, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като Потребител с разширен достъп.
14. Като Обучаващ в www.youngoncologistbg.com може, след изрично решение на Управителния съвет на сдружение „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ”, да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с медицинска специалност по „медицинска онкология” което е посочило коректно своя, професионален стаж и професионален опит, приема Общите условия, желае да извършва онлайн-обучение в www.youngoncologistbg.com, извършило е регистрация в системата като Обучаващ и отговаря на законовите изисквания, свързани със следните условия: притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Медицина” и придобита специалност по „медицинска онкология”, както и правоспособност за упражняване на професията и е член в съответната съсловна организация, притежава Личен професионален код (УИН), когато такова членство и код се изискват по закон;
15. Като Обучаван на www.youngoncologistbg.com може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице, което е студент по медицина или специализант или притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление „Медицина, желае да ползва услугите на www.youngoncologistbg.com, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като Обучаван.
16. Извършената регистрация по предходните текстове представялява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което Потребителят, Потребителят с разширен достъп, Обучаващият или Обучаваният декларират, че желаят да ползват услуги в www.youngoncologistbg.com, запознати са с настоящите Общи условия и се задължават да ги спазват.
17. Настоящите Общи условия представляват договор, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на www.youngoncologistbg.com и доставчика. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация.
18. Екипът на www.youngoncologistbg.com си запазва правото да проверява наличието на изискуемите условия и подадената от желаещите да се регистрират като Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани информация, да събира допълнителни сведения за тях и да отказва регистрирането им, както и да отменя извършени регистрации на същите по всяко време, ако счете, че е подадена невярна, непълна и неточна информация.
19. Потребителят, Потребителят с разширен достъп, Обучаващият или Обучаваният има право само на една регистрация в www.youngoncologistbg.com, в която същият се задължава да посочи коректни данни, а в случай на промяна – незабавно да отрази същата в своята регистрация.
20. Екипът на www.youngoncologistbg.com ще вземе всички зависещи от него мерки за недопускането на регистрации като Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани на лица, които отразяват невярна информация, респ. които нямат лекарска правоспособност или са изгубили същата, когато такава се изисква съгл. настоящите Общи условия, или отразяват невярна информация за своята специалност, квалификация, професионален опит и други.
21. Екипът на www.youngoncologistbg.com има право по своя преценка и без предупреждение да прекратява регистрации на Потребители във всеки друг случай, когато намери това за необходимо.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

22. Потребителят е длъжен да спазва настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България, както и задължението да се запознава с измененията и допълненията на настоящите Общи условия.
23. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува учебни авторски произведения и всякакви други материали от сайта www.youngoncologistbg.com, в това число и обучителните материали, до които се получава достъп чрез препратка от www:youngoncologistbg.com към www.oncoacademy.com, които са обект на авторско право на Доставчика или и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали, с които действия се нарушават права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност.
24. Потребителят се задължава да следи за нарушения на интелектуалната собственост, извършвани от други потребители, като при установяване на такива да уведомява своевременно Доставчика, кактои и да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Доставчикао и на трети лица чрез действията си.
25. При регистрация в сайта потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
26. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителските му име и паролата.
27. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Доставчика в случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола.
28. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които нарушават интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към интернет или друг вид мрежи, изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до сайта с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицираткато престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
29. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени съдебно или извънсъдебно претенции на трети лица във връзка с извършени от него нарушения на действащото законодателство на Република България, на настоящите Общи условия, както и във връзка с изинтернет страници, връзки, мaтериали или данни, които потребителят е използвал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
30. Потребителят имат право да ползва услугите на сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и на действащото законодателство на Република България.
31. Потребителят има правото на преглед на публичните информационни страници на www.youngoncologistbg.com.
32. Екипът на www.youngoncologistbg.com има право да прекратява регистрациите на Потребители, които не отговарят на някое от изискванията по предходните текстове, като отбележи факта на рекратяването в профилите на съответните Потребители или ги заличи от системата

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ С РАЗШИРЕН ДОСТЪП

33. Потребителят с разширен достъп е длъжен да спазва разпоредбите на т.т. 22-31 включително от настоящите Общи условия, респ. за него са в сила и важат правата и задълженията, разписани в посочените точки.
34. Потребителят с разширен достъп, освен правото на преглед на публичните информационни страници, получава допълнителен достъп до специализираните медицински материали, публикувани на сайта, както и до неговата чат програма.
35. В рамките на ползването на системата на сайта, всеки Потребител с разширен достъп е длъжен да не извършва следното:
1. да публикува данни, текстове, изображения, файлове, линкове, софтуер или други съдържания, които по преценка на Доставчика са противозаконни, вредни, заплашващи, злоупотребяващи, досаждащи, клеветнически, вулгарни, неприлични, подстрекаващи към омраза и расизъм или които могат да бъдат оспорвани по друг начин;
2. да причинява по някакъв начин вреда на малолетни лица;
3. да се представя за друго лице;
4. да посочва, публикува, да разпространява по имейл или по друг начин информация, за която не е опълномощен;
5. да посочва, публикува, да предава по имейл или по друг начин правна информация, която накърнява правата на трети лица;
6. да използва системата за комерсиални цели;
7. да посочва, публикува, да разпространява по имейл или по друг начин материали или друг вид информация, които съдържат софтуерни вируси или друга информация, или програми, които умишлено или не да прекъснат, разрушат или ограничат функцията на компютърния софтуер и хардуер или телекомуникационните приспособления;
8. да пречи на техническото функциониране на системата или да прекъсне нормалния ход на комуникацията, или да наруши по друг начин възможността на другите потребители да общуват в реално време;
9. да въздейства на свързаната със сървъра или интернет мрежите на системата или да я прекъсне, или да не спазва разпоредби, методи или други правила на мрежите, които са свързани със системата;
10. да безпокои, заплашва, клевети, притеснява или причинява други неудобства на дадено физическо или юридическо лице или общност от лица;
11. да нарушава настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България.
36. Екипът на www.youngoncologistbg.com има право да прекратява регистрациите на Потребители с разширен достъп, които не отговарят на някое от изискванията по предходните текстове, като отбележи факта на прекратяването в профилите на съответните Потребители или ги заличи от системата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАЩИТЕ

37. Обучаващите са длъжни да спазват разпоредбите на т.т. 22-31 включително от настоящите Общи условия, респ. за тях са в сила и важат правата и задълженията, разписани в посочените точки.
38. За да извършват консултативна дейност в www.youngoncologistbg.com, Обучаващите са длъжни да отговарят на изискванията на Закона за здравето (ЗЗ) и на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ), необходими за упражняване на медицинска професия, или други относими нормативни актове съобразно заявената професионална квалификация, което се удостоверява с всички относими документи.
39. Обучаващите в www.youngoncologistbg.com се задължават да уведомят незабавно www.youngoncologistbg.com за всяка промяна, настъпила в тяхната квалификация или в степента, в която отговарят на изискванията за упражняване на медицинска професия.
40. Екипът на www.youngoncologistbg.com има право да прекратява регистрациите на Обучаващи, които не отговарят на някое от изискванията по предходните текстове, като отбележи факта www.youngoncologistbg.com на прекратяването в профилите на съответните Обучаващи в www.youngoncologistbg.com или ги заличи от системата.
41. Обучаващи в www.youngoncologistbg.com нямат право да предоставят консултации на Обучаван без неговото изрично предварително съгласие.
42. Обучението следва да се извършва при спазването на следните принципи:
1. равнопоставеност на Обучаемите;
2. зачитане правата на Обучаемите.
43. За всяко неизпълнение на задълженията, произтичащи от Общите условия и относимите законови и подзаконови нормативни актове, Обучаващият отговаря лично за причинените на Обучавания вреди.
44. Обучаващите в www.youngoncologistbg.com нямат право да оклеветяват колега, да го злепоставят чрез преценка и критика или чрез изказвания срещу неговата личност, и да разпространяват обвинения от естество да му навредят при упражняване на професията.
45. Обучаващите в www.youngoncologistbg.com отговарят лично за своите действия и в случай на констатирани нарушения по предходните текстове или по смисъла на Закона, на същия ще бъде отнета регистрацията в www.youngoncologistbg.com и ще бъде подведен под съдебна отговорност.
46. Екипът на www.youngoncologistbg.com има право да прекратява регистрациите на Обучаващите, които не отговарят на някое от изискванията по предходните текстове, като отбележи факта на рекратяването в профилите на съответните Потребители или ги заличи от системата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАНИЯ

47. Обучаваният е длъжнен да спазва разпоредбите на т.т. 22-31 включително от настоящите Общи условия, респ. за тях са в сила и важат правата и задълженията, разписани в посочените точки.
48. Обучаваният е длъжен да съдейства на Обучаващия при осъществяване на неговите дейности.
49. Обучаваният е длъжен да се запознае с формата на обучение, нейните компоненти и начина на провеждане на обучението преди да извърши своята регистрация.
50. Обучаваният е длъжен да изплати дължимата такса за участие в обучението, указана в съответната информационна уеб-страница на обучението в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на регистрация.
51. В случай, че Обучаваният не изплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението.
52. Обучаемият получава достъп да избрания от него продукт след потвърждение за получаване на съответната сума от страна на Доставчика.
53. Доставчикът осигурява възможно най-бърз достъп на Обучавания до продукта след превеждане на плащането за продукта или услугата от Обучаемия и след получаване на сумата по банковата сметка на Доставчика.
54. Обучаваният има право на обучение по конкретно определен от Доставчика учебен модул или продукт, указан в съответната информационна уеб-страница на обучението, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
55. Обучаваният има право да участва в обучения на Доставчика във вида и сроковете уговорени между страните.
56. След приключване на обучението Обучаваният полага тест, указан в съответната информационна уеб-страница на обучението и след успешното приключване на обучението /или неговия модул/ получава сертификат.
57. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в учебните модули, указани в съответната информационна уеб-страница на обучението.
58. Обучаваният няма право да предоставя своите данни за ползване на продукта (системата не допуска едновременно ползване на продукта от двама потребители с еднакви данни за достъп).
59. Всички учебни материали, вкл. и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.
60. Използването на учебните материали, вкл. и друга информация или елементи, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост.
61. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Обучавания по време и след завършване на обучението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

62. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на www.youngoncologistbg.com не обхваща осигуряването на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ползвателите и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта.
63. Доставчикът не контролира комуникацията между Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните, включително не контролира, проверява, проследява или записва информацията, Интернет-страниците, данните, текста, звука, образа, софтуера, музиката, фотографиите, графиките, видео-материалите, съобщенията и другите материали, които Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните търсят, зареждат, разполагат на сървъра на www.youngoncologistbg.com, използват, изпращат, предават, разпространяват или правят достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
64. Доставчикът си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системата, които са свързани с използването или предоставянето на услуги в www.youngoncologistbg.com, както и да използва тази информация по начин, който не противоречи на закона.
65. Доставчикът гарантира, че всяка информация от личен или служебен характер, получена при регистрацията и работата с ползвателите (имена, координати за връзка и други), ще бъде използвана единствено и само по предназначение и с нетърговска цел.
66. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на www.youngoncologistbg.com, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните за това.
67. Доставчикът може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
68. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да спре част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или за определени Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани.
69. Доставчикът има право, но не и задължение без предупреждение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, материали, интернет страници,връзки и ресурси, разположени от Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани на уебсайта, информациии материали, ако те са в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави, Интернет етиката или действащото законодателство на Република България.
70. Доставчикът си запазва правото да откаже достъп до една или повече от своите услуги на Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани в следните случаи:
1. когато той изпадне в забава по отношение на своите задължения към Доставчика;
2. когато с действията си нарушава Общите условия и други задължения, произтичащи от нормативен акт;
3. когато с действията си волно или неволно възпрепятства други Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани да ползват услугите на www.youngoncologistbg.com
71. В случай на констатирани нарушения Доставчикът си запазва правото да прекрати регистрацията на Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани без предварително предупреждение. Събраната за тях информация ще бъде предадена на компетентните органи за търсене на по-нататъшна отговорност.
72. Доставчикът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилага необходимите нива на сигурност по отношение личните данни на Потребители, Потребители с разширен достъп, Обучаващи или Обучавани, отразявани при функционирането на системата.
73. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
74. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация.
75. Всеки Потребител, Потребител с разширен достъп, Обучаващ или Обучаван на www.youngoncologistbg.com се задължава да не зарежда, разполага на сървър на Доставчика, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали и други, които:
1. съдържат заплаха за здравето на трети лица;
2. с порнографско съдържание или друго, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
3. нарушават права или свободи на трети лица, включително като подтикват към незаконни действия или насаждат расизъм, фашистки идеологии и други;
4. представляващи търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация на трети лица;
5. предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, както и такива, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер.

76. Всеки Потребител, Потребител с разширен достъп, Обучаващ или Обучаван в www.youngoncologistbg.com се задължава:
1. да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на другиго;
2. да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;
3. да не извършва други злоумишлени действия по смисъла на закона;
4. да уведоми незабавно Доставчика за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия.

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

77. Доставчикът предлага услугите в www.youngoncologistbg.com “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на тяхното качество.
78. Доставчикът не носи отговорност за щети, възникнали поради по технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика и др.
79. Доставчикът не поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.
80. Доставчикът не носи отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети, включително щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Уебайт.
81. Доставчикът не носи отговорност за направените разходи в случай, че вследствие на използването на този Уебсайт възникнат вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудването на ползвателя.
82. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта във връзка с обучението.
83. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством който се предоставя обучението от зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи и нарушават целостта и точността на информационните ресурси.
84. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани, възпроизвеждани или станали достъпни чрез уебсайта.
85. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до сайта и / или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество.
86. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез сайта.
87. Доставчикът не носи отговорност за възникнали щети поради непредоставени услугите в случай на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, технически повреди и други, които биха могли да доведат до невъзможност да се използва част или цялата система; при нерегламентиран достъп или проникване от страна на трети лица в системата и други подобни.
88. „Случайно събитие” по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
89. Доставчикът се задължава да осигури ползването на предплатените от Обучаваните продукти и в случай на срив се задължава да гарантира точността на отчитането.
90. Доставчикът не носи отговорност за професионалните качества на Обучаващите.
91. Доставчикът си запазва правото да поставя рекламни материали в www.youngoncologistbg.com по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали.
92. Забранява се използването на www.youngoncologistbg.com за реклама, за пренасочване към външни сайтове, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и други, които стоят извън целите на www.youngoncologistbg.com.
93. Забранява се създаването и/или зареждането в системата на незаконно съдържание, в това число порнографски материали, лични данни на трети лица без тяхното изрично съгласие, чужди обекти на авторското право без разрешение за публикуване и други.
94. Доставчикът си запазва правото да събира и използва информация относно Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните, когато същите използват услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която същите могат да бъдат идентифицирани, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същите предоставят доброволно при ползване на услугите на Доставчика.
95. Забранява се и Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните носят отговорност, в случай на използване на цялата информация в www.youngoncologistbg.com или на част от нея по начин, който противоречи на авторските права на Доставчика.
96. Доставчикът ще предостави на компетентните органи цялата налична информация за Потребителите, Потребителите с разширен достъп, Обучаващите или Обучаваните, за когито е възникнало основателно предположение за извършени от него нарушения, за да бъде установена истината и да му бъде потърсена отговорност.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

97. Обучението в системата на www.youngoncologistbg.com се заплаща по цени и по ред, публикувани в уебсайта.
98. Достъпни начини на плащане услугите на www.youngoncologistbg.com са следните:
1. чрез Електронен/виртуален pos-терминал;
2. чрез PayPal;
3. чрез кредитна карта;
4. чрез EasyPay;
5. чрез ePay.
99. След като избере подходящия за него начин на плащане, за Потребителя, Потребителя с разширен достъп, Обучаващия се или Обучавания се отваря нов прозорец с процедура за избрания метод на плащане.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

100. Личните данни, предоставени на Доставчика, са конфиденциална информация могат да бъдат използвани само в съответствие с нормативната уредба.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

101. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно действащото законодателство в Република България.
102. Настоящите Общи условия влизат в сила от публикуването им на сайта и/или от публикуването на последната им актуализация на съответната страница в сайта www.youngoncologistbg.com.