Subject and goals

Предмет на дейност на сдружението е: 

 1. Спомага за постигането на съвременно здравеопазване в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности, отстоява професионалните права на лекарите в рамките на законовата си компетентност, спомага за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на лекарите в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 2. Спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и решаване на проблемите в здравеопазването;
 3. Съдейства за продължителното професионално развитие на лекари с медицинска специалност по онкология и свързани с нея медицински специалности и адекватното остойностяване на придобитата професионална квалификация, осъществява дейност с цел прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика;
 4. Спомага за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 5. Осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 6. Изготвяне на предложения за въвеждане на международни стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи  на качествен контрол в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 7. Спомага за утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 8. Организира национални и международни прояви;
 9. Организира тематични конференции и симпозиуми;
 10. Защитава правата и интересите на членовете си и на лекарите, в рамките на законовата си компетентност, пред всички институции в сферата на здравеопазването, както и др. държавни органи, обществени и стопански организации;
 11. Осъществява дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски и световни партньори в сферата на онкологията;
 12. Изготвя на становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти, правила за добра лекарска практика и гайдлайни, указания, решения и др. относно сферата на дейността му;
 13. Изготвя и представя пред компетентните институции становища относно проблемите на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 14. Предприема действия за защита на членовете си при нарушения от страна на различни органи и организации;
 15. Осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, ФЛ и/или ЮЛ, както и с международни организации с оглед постигане предмета и целите на сдружението вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;
 16. Осъществява международно сътрудничество и партньорство със сродни организации;
 17. Участва в проекти свързани с онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 18. Осъществява дейност с цел подпомагането на лицата с онкологични заболявания, тяхната своевременна и качествена диагностика и лечение, защита на техните права, вкл. правата им на пациенти;
 19. Извършва и всички други, разрешени от закона дейности, в рамките на компетентността си.

 

Подпомага ефективната дейност на членовете си, като:

а) осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа;

б) събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в сферата на дейност на сдружението;

в) изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация;

г) установява контакти и съдейства за установяването на равноправни и лоялни отношения с държавните органи и обществени организации.

 

Основни цели на сдружението са:

 1. Повишаване авторитета на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 2. Развитие на висок стандарт на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 3. Разработване на програми и проекти за издигане професионалното ниво на членовете си;
 4. Спомага за разпространение на нови методи в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 5. Сътрудничество на сдружението и неговите членове със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на онкологията и свързаните с нея медицински специалности в Република България;
 6. Развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
 7. Съдейства за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари с медицинска специалност по онкология и свързаните с нея медицински специалности;
 8. Защита правата и интересите на членовете на сдружението и установяване на лоялни отношения между тях;
 9. Спомага за разработване и актуализиране на стандарти и оценка на   качеството в сферата на дейността му.