Charter                        I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

                        Статут

 

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице, което обединява дееспособни физически лица  с медицинска специалност по онкология или други медицински специалности, свързани с онкологията, както и други медицински  и немедицински специалисти, чиято професионална дейност или интереси са свързани с онкологията, на възраст до 40 години към момента на придобиване на членството в сдружението.

(2)Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Учредителното събрание.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на същото.

(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ”(клуб МО).

(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: “CLUB YOUNG ONCOLOGIST” (klubYO).

(3) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите откореспонденцията на сдружението.

               

Седалище и адрес на управление

 

Чл.3.Седалището и адресът на сдружението е:град София 1504, Район „Оборище”,ул.”Бяло море” №8.

 

Определяне на дейността

Чл. 4.  (1) Сдружението осъществява дейността си  в обществена полза и не може да се преобразува в сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Предметът на дейност на сдружението е:

 

 1. Спомага за постигането на съвременно здравеопазване в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности, отстоява професионалните права на лекарите в рамките на законовата си компетентност, спомага за постигане на благоприятни и съвременни условия на труд и на обучение на лекарите в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 2. Спомага за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото и  решаване на проблемите в здравеопазването;
 3. Съдейства за продължителното професионално развитие на лекари с медицинска специалност по онкология и свързани с нея медицински специалности и адекватното остойностяване на придобитата професионална квалификация, осъществява дейност с цел прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика;
 4. Спомага за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 5. Осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 6. Изготвяне на предложения за въвеждане на международни стандарти, както и  за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 7. Спомага за утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика в сферата на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 8. Организира национални и международни прояви;
 9. Организира тематични конференции и симпозиуми;
 10. Защитава правата и интересите на членовете си и на лекарите, в рамките на законовата си компетентност, пред всички институции в сферата на здравеопазването, както и др. държавни органи, обществени и стопански организации;
 11. Осъществява дейност с цел обединяване усилията на организациите и институциите за изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в Република България, както и пред европейски и световни партньори в сферата на онкологията;
 12. Изготвя на становища по проекти за нормативни актове, медицински стандарти,правила за добра лекарска практика и гайдлайни, указания, решения и др. относно сферата на дейността му;
 13. Изготвя и представя пред компетентните институции становища относно проблемите наонкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 14. Предприема действия за защита на членовете си при нарушения от страна на различни органи и организации;
 15. Осъществява съвместна дейност с различни органи, институции, ФЛ и/или ЮЛ, както и с международни организации с оглед постигане предмета и целите на сдружението вкл. за осигуряване на спонсорство и други условия за партньорство;
 16. Осъществява международно сътрудничество и партньорство със сродни организации;
 17. Участва в проекти свързани с онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 18. Осъществява дейност с цел подпомагането на лицата с онкологични заболявания, тяхната своевременна и качествена диагностика и лечение, защита на техните права, вкл. правата им на пациенти;
 19. Извършва и всички други, разрешени от закона дейности, в рамките на компетентността си.

 

Подпомага ефективната дейност на членовете си, като:

а) осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа;

б) събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в сферата на дейност на сдружението;

в) изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация;

г) установява контакти и съдейства за установяването на равноправни и лоялни отношения с държавните органи и обществени организации.

Основни цели на сдружението и средства за постигането им

 

Чл. 5.(1).  Основни цели на сдружението са:

                       

 1. Повишаване авторитета на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 2. Развитие на висок стандарт на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 3. Разработване на програми и проекти за издигане професионалното ниво на членовете си;
 4. Спомага за разпространение на нови методи в областта на онкологията и свързаните с нея медицински специалности;
 5. Сътрудничество на сдружението и неговите членове със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на онкологията и свързаните с нея медицински специалности в Република България;
 6. Развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;
 7. Съдейства за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари с медицинска специалност по онкология и свързаните с нея медицински специалности;
 8. Защита правата и интересите на членовете на сдружението и установяване на лоялни отношения между тях;
 9. Спомага за разработване и актуализиране на стандарти и оценка на    качеството в сферата на дейността му.

 

(2)  За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:

 1. Набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението;
 2. Организира срещи, образователни курсове, семинари, лекции, конференции и други публични прояви,свързани с онкологията и сродните медицински специалности;
 3. Разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението;
 4. Сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си;
 5. Информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;
 6. Осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина.

(3) Сдружението е юридическо лице, което възниква от деня на вписването му.

 

 

                        Срок

 

Чл. 6. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

                        II.         ЧЛЕНСТВО

 

                        Членски права и задължения

 

Чл. 7. Членуването в сдружението е доброволно.  Членове могат да бъдат дееспособни физически лица с медицинска специалност по онкология или други медицински специалности, свързани с онкологията, както и други медицински  и немедицински специалисти, чиято професионална дейност или интереси са свързани с онкологията, на възраст до 40 години към момента на придобиване на членството в сдружението.

 

Чл. 8. Членовете на сдружението са:

1. Редовни;

2. Почетни;

3. Асоциирани.

 

Чл. 9. (1) Редовен член на сдружението може да бъде дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, което отговаря на изискванията на настоящия устав, и не е почетен или асоцииран член по смисъла на същия.

(2) Почетен член на сдружението може да бъде дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, с особено големи заслуги за развитието на онкологията или с доказан принос към предмета на дейност на сдружението.

(3) Асоцииран член на сдружението може да бъде дееспособно физическо лице, български или чуждестранен гражданин, в процес на придобиване на специалност по онкология или други медицински специалности, свързани с онкологията, както и  студент по медицина, чиито интереси са свързани с развитието на онкологията.

 

Чл.10. (1) Редовните и асоциираните членове имат право на един глас в Общото събрание, както и право да участват в органите на сдружението.

(2) Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание и не могат да бъдат избирани в органите на сдружението.

(3) Редовните и асоциираните членове на сдружението заплащат годишен членски внос за участие в сдружението, както и таксите за участие в проявите, организирани от сдружението.

(4) Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание.

(5) Почетните членове са освободени от годишен членски внос, както и от таксите за участие в научните мероприятия, организирани от сдружението.

 

 

                        Права и задължения на членовете

 

Чл. 11. Членовете на сдружението, доколкото друго не е регламентирано в този устав, имат право:

 

 1. да участвуват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да избират и да бъдат избирани в неговите органи на управление;
 3. да осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъдат информирани за дейността на сдружението;
 5. да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
 6. да участват във всички мероприятия и изяви на сдружението;
 7. да правят предложения във връзка с дейността на сдружението;
 8. да получават разпространяваните от сдружението информационни материали;
 9. да получават от сдружението подкрепа и защита на своите творчески и професионални права и интереси в рамките на компетентността  на сдружението;
 10. да поставят пред органите му на управление проблеми, свързани с дейността на сдружението;
 11. да поставят на обсъждане въпроси от общ интерес.

 

Чл. 12.  Членовете на сдружението, в съответствие с разпоредбите на този устав, са длъжни:

 

 1. да спазват Устава на сдружението и да работят за постигане на неговите цели;
 2. да работят за сдружението и за издигане на неговия обществен авторитет и престиж;
 3. да изпълняват решенията на общото събрание и другите органи на сдружението;
 4. да съдействат за постигане целите и задачите на сдружението;
 5. да плащат членски внос в размерите и сроковете, определени от общото събрание, както и всички допълнителни парични вноски;
 6. да не ползват по какъвто и да е начин сдружението за постигане на цели, противоречащи на устава на сдружението.

         

Чл. 13. За активна дейност членовете на сдружението могат да се поощряват с награди по решение на Управителния съвет (УС) по ред, определен от Общото събрание (ОС) на сдружението.

 

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

 

                        Придобиване и прекратяване на членство

 

Чл. 15. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, в която се упоменава вида на членството, за което се кандидатства, като към нея се прилагат съответните документи.

(2) Молбата за членство в сдружението и съответните документи, може да бъде подадена и по електронен път.

(3) Управителният съвет регистрира молбата на кандидата и го уведомява писмено или по електронен път за редовното й постъпване и за регистрационния й номер.

(4) Управителният съвет се произнася по постъпилата молба за членство на следващото си заседание, но не по-късно от три месеца след постъпването й, и уведомява писмено или по електронен път кандидата за решението си.

(5) Членственото правоотношение възниква с решението на Управителния съвет.

(6) Отказите за приемане се обжалват от заинтересованото лице пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от решението на Управителния съвет.

 

Чл. 16.  (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението, при условие, че желаещият да напусне сдружението е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. при отпадане;

 (2) Член на сдружението  може да бъде изключен при:

 1. системно неизпълнение на задълженията си съгласно Устава;
 2. незаплащане на членския си внос без уважителна причина – след изтичане на 12/дванадесет/ месеца;
 3. уронване доброто име на сдружението;
 4. предложение на етичната комисия.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението вседмодневен срок от съобщаването му, но не по-късно от една година от датата на решението.

 

                       

 

ІІІ.        ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 17. (1) Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, недвижими имоти, правото на собственост и други вещни права, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в съответствие с действащите нормативни актове.

(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

(3) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на същото, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) За безвъзмездно разходване на имуществото сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1.  лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2.  лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3.  юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4.  юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5.  политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

 

 

                        Източници на средства на сдружението

 

Чл. 18. Сдружението набира средства за своята дейност от:

 1. годишен членски внос;
 2. допълнителни целеви вноски;
 3. дарения, завещания и спонсорство;
 4. научна, изследователска, квалификационна дейност;
 5. допълнителна стопанска дейност, съгласно Устава на сдружението;
 6. Други източници.

 

 

 

                        Стопанска дейност

 

Чл. 19. (1) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет, а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регламентиращи съответния вид стопанска дейност. Сдружението не разпределя печалба.

(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

Чл. 20. Средствата на сдружението се изразходват по предназначение, съгласно бюджета на сдружението.

 

ІV. Публичност на дейността на сдружението

Чл. 21. (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1.  съществените дейности, изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2.  размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3.  вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4.  финансовия резултат.

(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен и електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

(3) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

 

                        V.         УПРАВЛЕНИЕ

 

                        Органи на сдружението

 

Чл. 22. (1) Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Етична комисия.

(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(3) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

(4) Етичен орган на сдружението е Етичната комисия.

 

 

                        Състав на Общото събрание

 

Чл. 23.  (1) В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението с право на глас. Със съвещателен глас в работата на Общото събрание могат да участват почетните членове.

(2) Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

                        Представителство

 

Чл. 24.           (1) Пълномощник може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от двама членове на сдружението в Общото събрание.

 

                        Компетентност на Общото събрание

 

Чл. 25.           (1)  Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други актове на сдружението;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. разглежда жалби срещу решения на Управителният съвет за приемане и изключване членове на сдружението;
 5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и неговия Председател и секретар;
 6. одобрява годишния финансов отчет;
 7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. взема решение за участие в други организации;
 9. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 10. приема бюджета на сдружението;
 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 13. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 15. обсъжда и взема решения по всички основни въпроси по дейността на сдружението;
 16. отменя решения на други органи на сдружението, противоречащи на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.   

(2) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(3) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

                       

Провеждане на общо събрание

 

Чл. 26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж на две години- редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

                        Свикване на Общото събрание

 

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, публикувана на официалната интернет-страница на сдружението и в един централен ежедневник.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

                       

Право на сведение

 

Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

                       

 

 

Списък на присъстващите

 

Чл. 29. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

                        Кворум

 

Чл. 30. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

                       

Право на глас

 

Чл. 31. Всеки редовен или асоцииран член има право на един глас в Общото събрание. Почетните членове  имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

                       

Конфликт на интереси

 

Чл. 32.  Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг/съпруга, или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

 

                        Мнозинство

 

Чл. 33. (1) Решения на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, като всеки член има право на един глас.

(2)  За изменение на устава, прекратяване на сдружението или неговото преобразуване, решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

(3) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване, освен при изрично взето решение на Общото събрание за тайно гласуване.                  

 

 

                        Решения

 

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

                        Протокол

 

Чл. 35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия заседанието и от лицето, изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

 

Председател и Секретар на Управителния съвет.

 

Председател на Управителния съвет

 

Чл. 36. (1) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, избран от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Председателят на Управителния съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудовите договори и гражданските договори със служителите и наетите в сдружението лица;
 4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

(4) Едно лице не може да бъде избирано за председател на управителния съвет за повече от два последователни мандата.

 

 

Секретар на Управителния съвет

 

Чл. 37. (1) Секретарят, избран от Общото събрание за срок от 5 (четири) години, подпомага председателя в дейността му и отговаря за архива и цялостната документация на сдружението и ги поддържа, организира заседанията на Управителния  съвет, организира информационното обслужване на членовете на сдружението, ръководи организацията по събирането на членския внос и други.

(2) Едно лице не може да бъде избирано за Секретар за повече от два последователни мандата.

 

 

                        Управителен съвет

 

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Управителният съвет е в състав от 5 (пет) души, които са членове на сдружението.

(3) В състава на Управителния съвет влизат председател, секретар и още трима членове.

 

                        Права и задължения на Управителния съвет

 

Чл. 39. (1) Управителният съвет следва да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението. Лицата, влизащи в състава на Управителния съвет, са длъжни да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат част от състава на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на четири месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(5) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от избран с решение на Управителния съвет негов член.

(6) Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

 

Чл. 40.  Управителния съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни членове,
 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание,
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението, в рамките определени му от общото събрание,
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет,
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността,
 6. определя реда и организира извършване на дейността на сдружението и носи отговорност за това,
 7. приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му,
 8. определя адреса на сдружението,
 9. приема и изключва членове на сдружението,
 10. избира членовете на Етичната комисия,
 11. свиква редовни или извънредни общи събрания,
 12. приема годишен финансов план и програма за дейността на сдружението,
 13. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението,
 14. приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност,
 15. взаимодейства със сродни сдружения и други организации в страната и чужбина за изпълнение целите на сдружението, като представя свои становища и/или експерти за оптимално решаване на спорни проблеми и казуси в областта на медицината и здравеопазването,
 16. осъществява всички други дейности, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

 

 

                        Кворум и мнозинство

 

Чл. 41. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛСЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

                       

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

Чл. 42. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

 

Етична комисия

Състав

 

Чл. 43. (1) Етичната комисия е експертен орган, подпомагащ дейността на сдружението с мандат 5 /пет/ години. Членовете на Комисията се избират от УС.

 1. Член на Етичната комисия може да бъде всеки член на сдружението.
 2. Броят на членовете на Етичната комисията е 3 /трима/ души.
 3. Етичната комисия избира от състава си председател.
 4. За гарантиране на високо професионално равнище в различните насоки на дейност на сдружението, членовете на Комисията могат да привличат експерти, съобразно професионалната им ориентация за участие в дейността й, както и при разработване на различни проекти и програми и в организацията на изпълнението им.

(2) Комисията заседава поне веднъж на 6/шест/ месеца, като заседанията се свикват от  Председателя.

(3) Етичната комисия има следните правомощия:

 1. да образува и провежда производства по реда на този Устав;
 2. да предлага санкции за налагане при констатирани нарушения;
 3. да следи съвместно с УС ръководи и отговаря за изпълнението на целите и задачите на сдружението.

 

                        Производство

 

Чл. 44. (1) Производство се образува с решение на Комисията при писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, включително членове на сдружението, както и авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено нарушение на професионалните етични норми от страна на член на сдружението.

(2) Анонимните съобщения не представляват повод за образуване на дисциплинарно производство.

(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено нарушение.

 

Чл. 45. (1) След постъпване на съобщение за извършено нарушение Етичната комисия е длъжна да уведоми члена на сдружението, който може да даде обяснение в 7-дневен срок от уведомлението.

(2) След изтичане на срока по ал. 1, Председателят на Етичната комисия възлага на докладчик-член на Комисията, извършването на проверка за наличие на основание за образуване на производство. Проверката следва да се извърши в едномесечен срок.

(3) На докладчика може да бъде направен отвод от Етичната комисия, когато членът на сдружението има основателни съмнения в неговата безпристрастност. Докладчикът е длъжен да се отведе сам, ако са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата безпристрастност. В случай на отвод Председателят на Комисията определя нов докладчик.

(4) След приключване на проверката в първото заседание на Комисията докладчикът докладва писмено за резултата. В същото заседание Комисията се произнася с решение. При необходимост Комисията разпорежда извършването на допълнителна проверка в 14-дневен срок. Ново връщане за проверка е недопустимо.

 

Чл. 46. (1) С решението си Етичната комисия може:

 1. да предложи на УС на сдружението да вземе решение за изключване на съответния член от сдружението;
 2. да предложи на компетентните органи, имащи правомощия за налагане на наказания и/или санкции, да се наложи наказание и/или санкция на член на сдружението, или да го оправдае;

(2) Решението се взема на тайно съвещание с мнозинство на членовете на Комисията и се обявява чрез прочитането му от председателя на Комисията.

(3) Член на Комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено мнение, което се прилага към решението.

 

Чл. 47. Решението на Комисията се изпраща до структурите, в които полага труд съответният член на сдружението и/или до НЗОК и/или до комисията по етика на съответната РК на БЛС и/или до УС на сдружението, които притежават правомощия за налагане на наказания и/или санкции или съответно за неговото оправдаване.

 

Чл. 48. Разноските по дисциплинарното производство са за сметка на наказания, а в случаите на оправдаване – за сметка на сдружението.

                        Книги на дружеството

 

Чл. 49. (1) Органите на сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(3) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват данните, удостоверяващи съответното физическо лице.

 

 

                        VІ.        ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

                        Основания за прекратяване

 

Чл. 50.           Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

 

                        Ликвидация

 

Чл. 51. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или определено от него лице – ликвидатор.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

            

Имущество след ликвидация

 

Чл. 52. (1) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество не може да се разпределя между членовете на сдружението. Същото се разпределя при спазване на предвиденото в ЗЮЛНЦ за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

(2) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и този устав, по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

 

           

 

VIІ.       ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Сдружението има кръгъл печат с надпис „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ”.

Чл.54. По решение на общото събрание на сдружениетосъщото може да има печатен или електронен орган.Печатният или електронен орган служи за отразяване и популяризиране дейността на Сдружението.

Чл.55. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл.56. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл.57. Настоящият устав е изменен и допълнен с изискуемото по ЗЮЛНЦ и устава мнозинство, от всички присъствали членове на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ, състояло се на12.05.2012 г. в заседателната зала на хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ”, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

 

12.05.2012 г.

Председателна Общо събрание:   Секретарна Общо събрание:  
/…………………………………../ /…………………………………../

 

 

 

ПОДПИСИ: