Онкологията е наука за неопластичните заболявания, които могат да бъдат солидни тумори и хематологични неоплазии. Диагностицирането и лечението на отделните злокачествени заболявания сe осъществява на базата на съществуващите доказателства т.е. въз основа на принципите на доказателства-базирана медицина, съставляващи съвременните онкологични правила и стандарти, които се обновяват непрекъснато. Лечебната тактика и поведението като цяло от диагнозата до палиативните грижи се основават на мултидисциплинарен подход. Това е съвместната, професионална работа на хирург, специалист по образна диагностика, лъчетерапевт, патолог, на отделните специалисти като пулмолози, гастроентеролози, дерматолози и др, и на специалист по лекарственото лечение на туморите, медицински онколог. Лекарственото лечение от своя страна включва цитостатична терапия /химиотерапия/, имунотерапия, хормонотерапия и таргетна терапия. Това е най-бързо развиващата се област на онкологичната наука в момента.
Преди повече от 35 години, специалността медицинска онкология, е призната като самостоятелна специалност в САЩ като подспециалност на вътрешните болести, фокусираща се върху лекарственото лечение на болните със солидни тумори. Малко по-късно тази специалност бе въведена и в Европа.
По-голямата честота на солидните тумори и тяхната висока социална и емоционална значимост (дигнозата рак е емоционално, най-наситената диагноза в медицината въобще) определят и бързото развитие на лекарствената противотуморна терапия за отделните туморни локализации, което налага отделно, специфично и продължително обучение за лекарите с тази специалност.
Специалността медицинска онкология съществува в България от 2007, с продължителност на обучение пет години. За сравнение в Италия , медицинската онкология е отделна специалност от 1977 година, а в Гърция от 1998 година. В нашата страна от 1993 година имаше специалност онкология с продължителност на обучението две години, която бе профилна след придобита първа основна специалност. Така например за лекарите, занимаващи се с лекарствено противотуморно лечение, първата основна специалност бе вътрешни болести. Призната от 2007 година специалността медицинска онкология е самостоятелна, което още веднъж показва нейната значимост.
В проучването MOSES, (Medical Oncology Status in Europe Survey, 2006) се съобщава, че следдипломното обучение е най-масово и почти универсално за всички европейски страни за специалността хематология – в 97% от страните, следвано от лъчетерапия- 74%, медицинска онкология в 61% и обща онкология – 46%.Обучението по медицинска онкология в медицинските университети е налично в 64% от европейските страни, като обхваща обикновено студенти в 4-, 5-ти и 6-ти курс и хорариума достига до 150 часа .
В България студентите по медицина се запознават само с лекарственото лечение на малигнените хемопатии като задължителна част от обучението по хематология в цикъла по вътрешните болести. Но за съжаление не знаят, че най-честата причина за смърт при жените от злокачествени заболявания – рака на млечната жлеза – може да бъде хормоно-зависим или хормоно-независим, което е в обратна корелация с химиочувствителността му.
Обучението по медицинска онкология не завършва със вземането на специалността. На практика няма медицинска специалност, която толкова бързо да се развива и която да изисква толкова непрекъснато поддържане на професионалната квалификация. Затова ESMO ( Европйиската Асоциация по Медицинска Онкология ) направи своите членове сертифицирани, което означава, че освен членската такса, която се плаща от всички, сертифицирани са тези членове, които полагат изпит за европейските стандарти по медицинска онкология на всеки пет години.
Броят на специалистите по медицинска онкология не отговоря на реалните нужди в страната ни, съобразно броя на онкологично болните. Студентите не се насочват към тази специалност, защото просто не знаят за съществуването й.
Затова определено смятаме, че студентите от 4-ти, 5-ти и 6-ти курс, които на практика вече са получили добри познания в областта на клиничната медицина, генетика и молекулярна биология биха могли да получат допълнително обучение в областта на лекарственото лечение на солидните тумори. Предлагаме това да стане във факултативен курс на обучение под формата на свободно избираема дейност, като обучението ще включва една до две лекции месечно е едно семинарно упражнение седмично, адаптирани към учебната програма за една академична година. Лекциите и семинарните упражнения ще бъдат с продължителност от 90 минути. Лекциите ще бъдат изнасяни от хабилитираните лица в областта на лекарственото лечение на солидните тумори и малигнените хемопатии, а семинарните упражнения ще се ръководят от членове на клуб “Млад онколог”София, като се използват клиничните бази на Клиниката по химиотерапия на НСБАЛО, Клиниката по Медицинска Онкология към УМБАЛ Царица Йоанна и Клиниката по хематология и онкология на ВМА. Тази образователна програма ще бъде актредитирана от ЕSMO и най-добре представилите се студенти, ще получат право да кандидатствуват за членове на ЕSMO.
Самите студенти ще дадат своята оценка за нивото и качеството на познанията, които са получили, както и препоръки за следващите курсове. След успешното завършване на този образователен курс, както и след подробен анализ на резултатите и цялостната дейност ще предложим приложението му и в другите университети в страната, където се преподава медицина.

На 16.06.2009 програмата за обучение на студенти бе представена на Декански съвет на МФ, МУ-София, като бе вписана в Справочника за Свободно избираеми дисциплини.

Лекционният курс включва 15 лекции, всяка от които по 90 минути с общ хорариум от 30 академични часа. Първите три уводни лекции ще се проведат в началото на курса, след това – по две лекции месечно.
Семинарните упражнения са също с продължителност от два академични часа и ще включват, представяне на случай, индивидуална подготовка на студентите по дадена тема, и обсъждане на основните принципи на лекарственито лечение на дадената туморна локализация.
Лекциите ще бъдат изнесени от посочените по-горе лектори. Семинарните упражнеиня ще бъдат организирани и водени от участници от клуба Млад онколог, с ръководител д-р Росица Кръстева.
Студентите ще посещават както за 10-седмично обучение следните бази:
Клиника по химиотерапия, СБАЛО-ЕАД от 01.10.2009 до 07.01.2009г, където на студентите ще им бъдат изнесени четири лекции и ще бъдат проведени 6 семинарни упражнения.
Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ Царица Йоанна, от 15.01.2010 до 30.03.10г., където на студентите ще им бъдат изнесени четири лекции и ще им бъдат проведени 6 семинарни упражнения.
Клиника по хематология и онкология, Отделение по медицинска онкология, ВМА – от 01.04.2010 до 15.06.2010г, където на студентите ще им бъдат изнесени четири лекции и ще им бъдат проведени 6 семинарни упражнения.