money for health

В това отворено писмо бихме искали да изложим становището на лекарите медицински онколози, членуващи в Клуб Млад Онколог относно наскоро въведените лимити за медицински дейности и лекарства за онкологично болни пациенти.
Противно нa тезата, че „няма как да стане по-лошо здравеопазването в България“, НЗОК, БЛС и МЗ ни демонстрират противното! Отговорността за лечението и живота на пациентите с онкологични заболявания тежи все повече единствено върху лечебните заведения и лекарите, а официалните институции не определят докъде стига отговорността им за лечението на пациентите с онкологични заболявания. Провеждането на лекарствено лечение при пациенти със злокачествени болести е сложен, многостепенен и продължителен процес. Всяко прекъсване или забавяне води до влошаване на резултатите, т.е. влошаване на преживяемост и качество на живот на пациентите. Своевременното и качествено медикаментозно лечение често определя правото на живот на онкоболните пациенти.
Приетите ограничения за финансов лимит, в сравнение спрямо миналата година, неустойностяване на лекарската и сестринска дейност ще доведат до невъзможност за лекуване на всички пациенти, които биха имали нужда от съвременно лечение, до липса на медикаменти и до невъзможност за започване на лечение на всички новодиагностицирани пациенти и затруднено осигуряване на лечение за тези, които вече са го започнали. Чрез въвеждането на лимити се гарантира спазването на финансовата рамка и бюджета на НЗОК, но се поставя дължимата на пациентите медицинска помощ в зависимост от бюджета на НЗОК и неговото месечно разпределение, а не в зависимост от здравните им нужди. Лекарят следва да се съобрази с две противоречиви обстоятелства – от една страна потребностите от животоспасяващо лечение на пациентите с онкологични заболявания и в същото време „определен лимит на медицинските дейности”, който не може да бъде надвишен.
Ние, медицинските онколози, отново сме изправени пред дилемата кой пациент да лекуваме – недостигът на лекарства би бил най-изразен в края на всеки месец и ще има пациенти, чието лечение не би могло да бъде осигурено поради наложените лимити. Изправени сме пред ужаса да казваме на пациенти, че лечението им е скъпо и болницата не може да го осигури поради финансов лимит, въведен от НЗОК. За информация споделяме, че има туморни локализации, при които през последните години бяха въведени нови молекули – таргетна терапия, която е по-скъпа, но и значително по-ефикасна от химиотерапията.
Смятаме, че въвеждането на гореизброените ограничения би могло да доведе до следните негативни ефекти:
– ограничаване свободата и възможностите на лекаря да определи и приложи най-добрия вариант за лечение на всеки пациент;
– липса на достъп до нови лекарства, с които се удължава преживяемостта и се подобрява качеството на живот на пациентите с онкологични болести;
– драстично намаляване на качеството на обслужване на пациентите.
Това неминуемо ще създаде огромно напрежение в отношенията между лекарите, отношенията лекар-пациент, както и между самите пациенти.
Ние сме обучени да лекуваме според правилата на добрата клинична практика като не само даваме „надежда“, а и прилагаме постиженията на съвременната световна и европейска онкология за българските пациенти.
Уважаеми управляващи,
Никой няма право да нарушава изконното право на пациентите на „своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ“, както постановява върховният закон на Република България. Своевременното осигуряване на необходимите животоподдържащи и животоспасяващи медикаменти за пациентите с онкологични заболявания е тяхно неотменно право, респективно задължение на компетентните институции, произтичащо пряко от нормативен акт!
Следва официално да се заяви докъде стига отговорността на институциите към лечението на онкоболните. Смятаме, че трябва да бъдат изготвени ясни правила: ако държавата няма пари и не може да осигури финансов ресурс за своевременното лечение на всички пациенти, това да бъде официално заявено и да бъде изготвена стратегия, която да определи колко и кои пациенти да лекуваме и колко и кои да бъдат включени в листа на чакащите. Смятаме, че лечението на болните с онкологични заболявания не трябва да бъде забавяно поради описаните до момента финансови ограничения. За нас, българските лекари от Клуб Млад Онколог, пациентите са равни и определянето на тяхното лечение става само на базата на медицински критерии. Поставени сме в позиция да избираме кого да лекуваме и кой има право на живот, а това е избор, които българският медицински онколог не може и не желае да прави.
Смятаме, че трябва да се изясни точно до какво ниво може държавата да осигури лечението на пациенти с онкологични болести, като естествено бъде предоставена и адекватна алтернатива.
Човешкият живот няма цена, а от нас се иска на практика да лекуваме съобразно недостатъчния и стриктно определен финансов ресурс, като се ограничи броя на лекуваните пациенти със злокачествени болести или изборът за тяхното лечение да стане основно финансово мотивиран. Световната тенденция е ежегодното увеличаване на честотата на пациенти с онкологични болести и няма как тяхното лечение да бъде адекватно с въвеждане на редуциращи лимити спрямо предходни години.
Приоритет за нас е грижата за българския пациент с онкологични болести и ние искаме той да продължи да се лекува добре. Проявяваме разбиране, че икономическата ситуация в България е трудна, но не смятаме за редно лекарите да бъдат поставяни пред подобни избори! Не смятаме, че имаме право да определяме кой ще живее и кой не, кого да лекуваме и кого не! Не желаем пациентите, да се страхуват дали ще има лекарство този месец за тях!
Категорично смятаме, че българският онкопациент има същите права както и тези в останалите европейски страни.

Крайно време е да се предостави възможност на българският лекар да работи това, за което е учил, а именно – лечението на болните.

Сдружение Клуб Млад Онколог
Управителен Съвет: Председател: д-р Росица Кръстева
Членове: д-р Ася Консулова, д-р Наталия Чилингирова, д-р Снежина Недева, д-р В.Петрова, д-р Марчела Колева, д-р Татяна Пирдопска, д-р Желязко Арабаджиев, д -р Спартак Вълев