ДО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ № 5
ГР. СОФИЯ 1000

ВЪЗРАЖЕНИЕ
От д-р Росица Кръстева, председател на Клуб Млад Онколог

относно Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на НЗОК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
На уебсайта на Министерство на здравеопазването е качен за обществено обсъждане Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса – първа и втора част. Дори и бегъл прочит е достатъчен, за да се установи, че в него не фигурира клинична пътека за химиотерапия (Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни злокачествени тумори при лица над 18 години), а са определени само амбулаторни процедури. Има клинични пътеки за лъчетерапия и за лечение на лимфоми и основателният въпрос е защо пациентите със солидни тумори трябва да бъдат лишени от възможността за адекватно лечение? Това по никакъв начин не съответства с обещанията Ви да осигурите равнопоставено, солидарно и безплатно лечение на тези пациенти.

Нека вземем предвид следните факти:
1. В цял свят химиотерапията на солидни тумори се провежда в болници.
2. Схемите на лечение включват няколко медикамента с различна продължителност на вливане – от 4 до 16, 24 и дори 48 часа.
3. Съществуват и така наречените непрекъснати инфузионни режими, които обхващат два и повече дни.
4. Схемите на лечение имат различна пре- и пост-медикация и това налага престоя на пациента в болница.
5. При повечето медикаменти е възможна алергична реакция и поради тази причина пациентите се хоспитализират. Вариантът да се провежда амбулаторна химиотерапия и при алергична реакция пациентът да се хоспитализира, не е по правилата на добрата клинична практика.
6. Има разработени европейски и американски стандарти и ние, медицинските онколози в България, ги спазваме, като в резултат на това лечението на пациентите е с добър контрол и ние се чувстваме защитени.
Ние, членовете на Клуб Млад Онколог, категорично възразяваме срещу приемането на горепосочената наредба в нейния сегашен вариант, защото тя лишава пациентите със солидни тумори от адекватна и компетентна специализирана медицинска помощ.
Трудно ни е да приемем, че става въпрос за грешка и пропуск, защото номерата на клиничните пътеки са сменени, а въпреки това съществуват пътеки за лечение на лимфоми, за лъчетерапия и за палиативни грижи. Ако е допусната грешка, молим Ви да поправите тази грешка в близките дни, и да имаме възможността да обсъдим правилния проект!
Надяваме се нашето възражение да бъде прието и обсъдено с компетентните специалисти.

С уважение:
д-р Росица Кръстева
София, 03.11.2015