І. Въведение

Ние от от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ“ (наричани по-долу за кратко „сдружението”) зачитаме неприкосновеността на личния живот на потребителите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашите уебсайтове: www.youngoncologistbg.com, („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ“, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.
„КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ“ с адрес в град София, п.к. 1504, Район Оборище, ул. Бяло море №8, е представлявано от Председателя на Управителния съвет – д-р Росица Кръстева Русева, с която можете да се свържете на електронен адрес rkr_2002@yahoo.com, в качеството му на Доставчик (наричано по-долу “Сдружение”, “ние”, “нас” или „наш“), което управлява този уеб сайт и/или нейтив мобилното приложение, а настоящата Декларация за поверителност регламентира начина, по който защитаваме потребителската информацията, получена чрез този уеб сайт. Сдружението е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и като такъв , при обработването на лични данни Дружеството спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.

ІІ. Принципите за защита на личните данни са:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;
Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;
Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;
Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;
Ограничение на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите за които са дадени, т.е. при плащане на „такса онлайн обучение за студент“, „Регистрационна такса за годишна среща на клуба“, „Регистрационна такса за годишна среща на клуба за членове“, както и за регистрация за текущи семинари и обучения организирани от сдружението.
Цялостност и поверителност – обработване на даниите по начин, който гарантира сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него.
Тази декларация за поверителност би могла да бъде изменяна или допълвана по всяко време със специфични условия, които се отнасят до определени части на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение.
Ако имате някакви въпроси относно настоящата политика за поверителност, молим да ги отправяте до нас, като използвате следната електронна поща: gdpr@youngoncologistbg.com

ІІІ. Категории лични данни, обработвани от Сдружението.

„Сдружението“ може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
1. Информация за лична идентификация име, имейл адрес, телефон и други;
2. Данни за контакт (електронен адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
3. Финансова информация (банкова сметка и други);
4. Информация за учебното или болнично заведение в което лицето учи или работи;
5. Информация за лицето и представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
6. Данни за сключване на договори за плащане на „такса онлайн обучение за студент“, „регистрационна такса за годишна среща на клуба“, „регистрационна такса за годишна среща на клуба за членове“, както и регистрация и плащане за провеждани обучения и семинари и други събития от Сдружението. Уеб сайтът на Сдружението обработва единствено информация, която е конкретно и доброволно предоставена от посетителите.
Сдружението има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите истиността на своите данни.
Сдружението използва предоставените от Вас лични данни в съответствие с настоящата политика за повериотелност и всички приложими закони.
Ние не изискваме от посетителите на уеб сайта предоставянето на чувствителна информация, като например информация, относно раса, етнически произход, религия, криминално минало, телесно или душевно здраве, сексуална ориентация и т.н.), а ако такава информация ни е необходима, ние ще посочим причини поради които я събираме, както и ще изискаме изричното Ви съгласие за събирането и използването на такава информация.
Възможно е да предоставите лична информация в уеб сайта с цел да се включите в организирано от нас събитие, обучение и семинар или да заявите желание за получаване на комуникации по конкретни теми, които Ви интересуват. В такива случаи информацията, която подавате, ще бъде използвана за управление на Вашите заявки и за подобряване на уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение и свързаните с тях услуги, които ви се предлагат. Ние имаме право да използваме личната Ви информация за маркетингови цели или за изпращане на промоционални материали или съобщения, отнасящи се до услугите, предоставяните от нас или свързани с нас трети лица, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас. Възможно е да се свържем с Вас и за обратна връзка по отношение на услугите ни, или във връзка с маркетингови или други проучвания.
Вашата лична информация може да бъде използвана и за защита правата и законните ни интереси, както и тези на нашите потребители, когато това е необходимо с оглед приложимото законодателство.
Вие можете по всяко време да поискате от нас да спрем да Ви изпращаме съобщения по електронна поща или друга комуникация, в отговор на предоставена от Вас лична информация на уеб сайта, като върнете отговор на мейла който сте получи с написано от вас волеизявление.

ІV. Използване на предоставената информация

Сдружението може да използва предоставената от Вас личната информация, за да Ви предложим специално насочено съдържание, като информация за предстоящи събития, обучения и семинар, което може да включва маркетингова и/или рекламна информация. Ще поискаме Вашето съгласие за следните активности:
1. Да получавате периодичен бюлетин с полезна информация на посочения от Вас имейл, който съдържа статии, новини, информация за дискусии, онлайн обучителни курсове и други теми, според заявените от Вас интереси; той би могъл да съдържа маркетинг и/или рекламно съдържание.
2. Имате възможност да се отпишете от бюлетина по всяко време през линкове във всеки мейл който сте получили от нас или като ни изпратите мейл с изрично волеизявление за премахване.
3. Да получавате покани за семинари, събития, обучителни курсове, въпросници и други дейности, внимателно избрани за Вас въз основа на интересите Ви на посочения от Вас имейл, като тези покани биха могли да съдържат маркетинг и/или рекламно съдържание.
4.Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
5. В изпълнение на свои законови задължения, Сдружението обработва данните Ви за следните цели:
(а) Издаване на фактури;
(б) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
(в) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата на услуги, предвидени в Закона за защита на потребителите;
(г) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
(д) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

V. Разкриване на информация на трети страни

Ние може да споделим Ваша лична информация с организатори на семинари, събития, обучения.
Ние може да предоставяме личната Ви информация на други дружества свързани с нас, с цел да Ви предоставим интересуваща Ви информация, или, за да направим маркетингово или друго проучване, като ще бъдете предварително уведомени за това.
Личната информация може да бъде предоставяна на правоохранителни, регулаторни или други държавни органи, или трети страни, когато това е необходимо за спазване на правни или регулаторни задължения или изисквания.
Предоставяйки информация посредством уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение, Вие давате съгласието си за предоставяне на информация, съгласно описаното по-горе.

VІ. Сигурност на информацията

Ние сме установили разумни стандарти на технологична и оперативна сигурност за защита на цялата информация, предоставена от посетители на уеб сайта cрещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

VІІ. Информация за използвани на уеб сайта на сдружението “бисквитки”, интернет маяци и логове

Този уеб съхранява стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език.
Сайта не използва „бисквитки“ за проследяване , бисквитки на „трета страна“ или интернет маяци за събиране на обобщени данни.
„Бисквитките“ съдържат малки количества информация и се съхраняват от сървърите за този уебсайт на вашия компютър или друго, ползвано от Вас устройство. Вашият уеб браузър след това изпраща тези „бисквитки“ обратно към този уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на уебсайта да съхрани информация за посещението Ви и Вашите потребителски предпочитания. За по-подробна информация относно „бисквитките“ и тяхната функционалност, http://www.aboutcookies.org/.
Типове „бисквитки“ използвани от уеб сайта и/или нейтив мобилното приложение
Някои от „бисквитките“, които използваме са необходими, за да ви дадат възможност да разглеждате уеб сайта и да използвате неговите функции, като например, достъп до защитени зони (ако има такива), които могат да съдържат информация достъпна само за регистрирани потребители.

VІІІ. Какви са вашите права

1.Имате право да поискате от Сдружението:
– копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
– да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
– личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
– личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
– да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
– поискате Вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел, освен тази, за която изрично сте се съгласили.
– да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до РОВЕА, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
– да възразите срещу обработването на личните си данни;
– да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
– да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
2. Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ“, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).
Изменения на Политиката за поверителност
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност и защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.
Контакти:
1. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „КЛУБ МЛАД ОНКОЛОГ“
2. Единен идентификационен код: 175630359
3. Седалище и адрес на управление: град София, София, п.к. 1504, Район Оборище, ул. Бяло море №8;
4. Телефон за контакти: +;
5. Електронна поща: gdpr@youngoncologistbg.com;
6. Уебсайт: www.youngoncologistbg.com;